De Sionskerk, Mariënberg

 


 

Van harte en dankbaar gereformeerd

Wij zijn een gemeente die van harte gereformeerd wil zijn. Dat wil zeggen we willen onze Drie-enige God - de Vader, de Zoon de Heilige Geest - uit dankbaarheid en liefde van harte dienen naar zijn Woord.

Vanwege de trouw aan het Woord van God en om van harte gereformeerd te zijn en te blijven, hebben de leden van onze gemeente zich in de afgelopen jaren vrijgemaakt van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Onderstaand kunt u meer lezen over onze gemeente en waar wij voor staan.

 

Ontstaan

Vanaf zondag 13 juni 2004 konden we in Mariënberg erediensten beleggen. De gemeente telde toen ongeveer 50 leden. Op 12 september 2004 werden vier ouderlingen en twee diakenen in het ambt bevestigd door dr. P. van Gurp. We konden voor onze erediensten dankbaar gebruik maken van de voormalige kantine op het bedrijventerrein aan de Beerzerweg in Mariënberg. In januari 2006 gaven we dit gebouw de naam ‘De Ark’.

 

Ons kerkblad gaven we de naam ‘Bouwen en Bewaren’ naar Psalm 124:8: ‘Onze hulp is in de Naam van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft’. Onze gemeente is een streekgemeente. De leden komen uit Mariënberg, Beerze, Beerzerveld, Bergentheim, Vroomshoop en Ommen.

In de jaren die volgden groeide de gemeente tot 135 leden per oktober 2016. In 2014 verblijdde de Heere onze gemeente met de komst van een predikant. Ds. M. Dijkstra mocht zijn opleiding afronden en op 22 november 2014 door ds. S. de Marie bevestigd worden als predikant van DGK Mariënberg in combinatie met DGK Emmen/Assen. Op zondag 23 november 2014 deed hij intrede in onze gemeente.

 

Scheuring en bewaring

In de gemeente speelden al enige tijd moeiten die tot ons groot verdriet er op uit zijn gelopen dat in september 2017 een deel van de gemeente meende zich te moeten onttrekken aan de kerk en aan het kerkverband van De Gereformeerde Kerken (hersteld).

Deze handelwijze is door ons, de classis en de Generale Synode veroordeeld. U kunt de verklaring van de GS Lansingerland van december 2017 hierover lezen op de website eeninwaarheid.info onder de titel 'Mariënberg 2". Verder wijzen we ter info op het artikel 'Mariënberg 1' op dezelfde website waar ingegaan wordt op de vraag wat te vinden van - en hoe om te gaan met moeiten en strijd in kerk en kerkverband.

Vanwege deze scheuring kerken wij momenteel in de Sionskerk te Mariënberg. We zijn de PKN dankbaar dat we hun prachtige en praktische kerkgebouw kunnen gebruiken!

Vanwege deze verdrietige gebeurtenissen heeft de classis Noord-Oost ons per september 2017 als wijkgemeente onder de zorg van DGK Emmen e.o. geplaatst. Samen met deze kerkenraad en onder begeleiding van de classis hebben we in juni 2018 een ouderling en diaken mogen bevestigen zodat er samen met onze predikant weer een plaatselijke kerkenraad gevormd kon worden. De classis Noord-Oost heeft in september 2018 ingestemd met ons verzoek om over te gaan tot volledige verzelfstandiging. Vanaf 16 september zijn we dus weer een zelfstandige gemeente binnen het kerkverband van De Gereformeerde Kerken in Nederland (DGK). Lees ook het persbericht over de verzelfstandiging van DGK Mariënberg e.o.

We hopen en bidden of de Heere Jezus Christus, de Koning van de Kerk terugkeer wil geven en herstel van de verbroken eenheid. Zodat we weer samen met deze broeders en zusters die we liefhebben - en met iedereen die de Heere trouw wil dienen volgens Schrift en belijdenis – de Drie-enige God dankbaar en van harte kunnen dienen in de erediensten en het kerkelijk leven.

We geloven – en putten er ook moed en troost uit - dat de Heere dwars door moeiten en beproevingen heen toch zijn kerk heeft bewaard bij zijn Woord, de belijdenis en de kerkorde. We vertrouwen op Hem dat Hij zijn kerk blijft vergaderen, beschermen en onderhouden door zijn Geest en Woord in de eenheid van het ware geloof (zondag 21 catechismus).

Geef vrij dan een toon van de zilveren snaren,
ruisch vrolijk, o harp! daar Gods gunst ons aanschouwt;
God laat niet het werk van Zijn handen ooit varen,
Hij wil bij onz' arbeid Zijn zegening paren,
Hem zij onze poging geloovig betrouwd!
 
Al dreigen dan rampen - al barnen gevaren -
Het machtwoord des Hemels doet nev'len weer klaren!
Al loeien dan stormen - al bruischen dan baren -
God zal door Zijn kracht ook ons hulkje bewaren…
Uw zorge is 't bevolen … Alhoeder, behoud!
(een oud lied uit de tijd van de Afscheiding in de 19e eeuw)

 


 

Waar staan we voor?

Wij willen niet anders dan Gods Woord en de daarop gebaseerde drie formulieren van eenheid in alle onderdelen handhaven. Van deze vaste grondslag formuleren we hieronder hoe De Gereformeerde Kerken (hersteld), waaronder DGK Mariënberg en haar leden door de reformatie in de afgelopen jaren hieraan in het bijzonder gestalte willen geven en blijven geven:

 • Wij willen weer terug naar de eerbiedige gehoorzaamheid aan Gods onfeilbaar Woord en willen weer in woord en daad ons gebonden weten aan de Gereformeerde belijdenisgeschriften, de drie formulieren van eenheid. Ook willen we ons houden aan de Gereformeerde (Dordtse) kerkenorde.
  Dat betekent dat we de zeggenschap van Gods Woord willen laten gelden voor heel ons leven, kerkelijk, maar ook persoonlijk, waarbij het leven één is. Het wil ook zeggen dat wij onverkort handhaven en hartelijk na willen leven al Gods geboden in een steeds meer ontkerstende samenleving.
 • Wij willen daarbij ook handhaven de geloofsbelijdenis aangaande het gezag van Gods Woord tegen alle Schriftkritiek in en Gods Woord onverkort handhaven.
 • Wij willen blijven bij het belijden omtrent de Kerk en haar kenmerken overeenkomstig Schrift en belijdenis en willen alle dwaalleer weren die in strijd is met Gods Woord.
 • Wij willen leven in het verbond dat God met ons heeft gesloten, en dat wordt bekrachtigd door de bediening van de sacramenten.
 • Wij willen handhaven de kerkelijke tucht die evenals de prediking van de volkomen leer van de verlossing, een sleutel is tot het koninkrijk der hemelen.
 • Wij zien ons als Kerk geplaatst in de antithese met de wereld die los van God wil zijn, een antithese die door de Heere zelf is gezet, Genesis 3:15. We zien ons daarbij als strijdende Kerk op weg naar de eeuwige heerlijkheid, ons in genade bereid door het overwinnend werk van onze Heere Jezus Christus, dat is door zijn lijden, zijn opstanding en zijn verheerlijking.
 • Wij zoeken bij dit alles de eenheid met alle ware gelovigen die de Heere Jezus Christus waarlijk liefhebben en gehoorzaam aan Gods Woord Hem willen volgen, waar Hij ook gaat.

 

Grondslag

Als grondslag heeft De Gereformeerde Kerk te Mariënberg e.o. de Heilige Schrift, en de door De Gereformeerde Kerken aanvaarde belijdenisgeschriften die Gods Woord naspreken:

 • de oecumenische belijdenisgeschriften: de apostolische geloofsbelijdenis / de geloofsbelijdenis van Nicea / de geloofsbelijdenis van Athanasius;
 • de gereformeerde belijdenisgeschriften: de Nederlandse geloofsbelijdenis / de Heidelbergse Catechismus /de Dordtse leerregels.

We houden ons aan de Dordtse Kerkorde, zoals die is vastgesteld door de Generale Synode van Groningen-Zuid-1978, met de aanpassingen die gedaan zijn op de Generale Synode te Mariënberg 2005. Zie voor meer informatie hierover de pagina 'kerkverband DGK'

De Gereformeerde Kerk te Mariënberg e.o. heeft zich aangesloten bij het verband van De Gereformeerde Kerken in Nederland, zoals allereerst na vrijmaking bijeen op de Landelijke vergadering van 15 mei 2004, en in generaal-synodaal verband op de Generale Synode te Mariënberg 2005.