De Sionskerk, Mariënberg

Kerkverband

Wentel uw weg op de HERE en vertrouw op Hem en Hij zal het maken (Psalm 37:5). De Gereformeerde Kerken (hersteld) zijn de voortzetting van de Gereformeerde Kerken. De kerken hebben het kerkverband van De Gereformeerde Kerken (hersteld) gevormd in de jaren 2003 en 2004.

De grondslag van De Gereformeerde Kerken (hersteld) is: geheel de Schrift, zoals wij daarvan belijdenis doen in de belijdenisgeschriften, te weten De Apostolische Geloofsbelijdenis, De Geloofsbelijdenis van Nicea, De Geloofsbelijdenis van Athanasius, De Nederlandse Geloofsbelijdenis, De Heidelbergse Catechismus en De Dordtse Leerregels en eveneens conform de afspraken in De Dordtse Kerkenordening zoals deze door de te Mariënberg gehouden synode is vastgesteld op 30 september 2006.

De Gereformeerde Kerken (hersteld) zoeken de eenheid met allen die deze grondslag in woord en daad onderschrijven.

 

Classes

De Gereformeerde Kerken (hersteld) kennen 2 classicale ressorten, de classis Noord-Oost en de classis Zuid-West.
 
De classis Noord-Oost wordt gevormd door de kerken van:

De classis Zuid-West wordt gevormd door de kerken van:

Stukken bedoeld voor de classis Noord-Oost kunnen worden gericht aan de scriba van DGK Groningen.
Stukken bedoeld voor de classis Zuid-West kunnen worden gericht aan de scriba van DGK Zwolle.

 

Kerkorde

In de gemeente van Jezus Christus dient alles in goede orde te gebeuren. Dit met het oog op het doel dat de vrede van de Heere Jezus Christus niet belemmerd wordt, maar goede doorwerking kan krijgen in de gemeente. Dit schrijft Paulus in 1 Korinthe 14:33: "Want God is geen God van wanorde, maar van vrede, zoals in alle gemeenten van de heiligen." En vers 40: "Laat alle dingen op een gepaste wijze en in goede orde gebeuren."

Voor deze orde maken de Gereformeerde Kerken (hersteld) gebruik van de kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland zoals de GS Groningen van 1978 deze heeft herzien en vastgesteld.

De Generale Synode van Mariënberg (2005) heeft enkele (voorlopige) aanpassingen gedaan ten opzicht van de kerkorde. De tekst van de door de GS Mariënberg vastgestelde en door onze gemeente gebruikte kerkorde vindt u in dit document: "Vigerende KO DGK - acta GS Marienberg 2005.pdf"