De Sionskerk, Mariënberg

 

"En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. En het zal te dien dage geschieden, dat de volken de wortel van Isaï zullen zoeken, die zal staan als een banier der natiën, en zijn rustplaats zal heerlijk zijn."
(Jesaja 11:1 en 10)

 

Wat kenmerkte de eerste komst van de Christus in deze wereld? Wat is de stijl van zijn eerste advent en ook zijn tweede advent? Wat betekent dit voor onze adventsstijl? In onze tekst profeteert Jesaja hierover.

 

 

Grote heerlijkheid

Jesaja beschrijft in hoofdstuk 11 de grote heerlijkheid van de komende Messias en zijn koninkrijk. Daarin zal Gods volk mogen delen. Jesaja laat ook zien dat deze heerlijkheid voor de wereld dwaasheid is. Voor de wereld zijn deze Koning en zijn rijk onaanzienlijk en gering. De Messias en zijn rijk zijn niet volgens de stijl van deze wereld (Rom. 14:17; 1 Cor. 4:20).

 

Woud en wortel

De Heere geeft door Jesaja daarover verdere openbaring. Voor Israël was het een donkere tijd. Een tijd van ongeloof en achteruitgang van het huis en koninkrijk van David. In de wereldpolitiek telde het volk niet meer mee. Volk en koningshuis zijn een afgehouwen tronk. Van de eerdere machtige en mooie boom Israël is weinig meer over. Alleen nog een boomstronk, of de wortel in de grond. Een groot contrast met de vijanden rondom. Jesaja tekent Assyrië als een machtig woud met rijzige stammen (10:33-34). Vergeleken met de grote bomen van Assyrië stelt Israël als stronk of wortel niets meer voor. Wat dat betreft is er geen hoop en geen toekomst meer…

Maar hoor dan Jesaja:

een rijsje zal voortkomen uit de tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen (11:1).

De stronk of wortel betekent niet het einde van het volk. Er zal een takje uit de tronk komen en een scheut uit de wortels. Dat wijst op nieuwe groei en bloei. Op een nieuwe toekomst. Dat zal de Messias, de grote koning werken. Hij is dat rijsje, de toekomst.

 

Onaanzienlijk en gering

De stijl van dat werk beschrijft Jesaja met het beeld van een ‘rijsje uit de tronk van Isaï’. De grote koning zal onaanzienlijk en gering zijn. Als een klein takje aan een boomstronk. Het stelt niet zoveel voor als je het vergelijkt met die grote bomen van Assyrië. De Messias is de wortel van Isaï. Jesaja noemt hem niet in verband met de grote koningen David of Salomo. Maar wel in verband met Isaï. Van hem weten we bijna niets. Hij is een onbekende, zoals velen van het volk. Naar de mens gesproken niet de moeite waard om over naar huis te schrijven. Zo zal het met de komende Messias en zijn werk zijn. Hij zal gering en onaanzienlijk zijn. Voor de wereld stelt Hij niets voor. Een nietig rijsje uit een stronk. Isaï woonde in Bethlehem. Dat bevestigt de genoemde stijl van de Messias. Micha zegt immers:

En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af”, Micha 5:1.

Bethlehem was de geringste onder de geslachten in Juda. Een dorp dat niets betekende. Vooral niet te vergelijken met de heerlijkheid van de grote koningsstad Jeruzalem! Nee, de Messias zal voortkomen uit de kleine stad van David!

 

Gods wijsheid

Jesaja profeteert hoe de Messias en zijn regering zal zijn. In welke stijl Hij zal komen en regeren. Niet volgens de wijsheid van de wereld. Niet met glitter en glamour, de pracht en praal en macht die de stijl van de wereld kenmerkt. Nee, God heeft in zijn wijsheid uitverkoren wat voor de wereld dwaas is, wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, wat niets is, om aan wat wèl iets is zijn kracht te ontnemen (vgl. 1 Cor. 1:26-31). Paulus zegt dan ook van Christus

dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden”, 2 Cor. 8:9.

Goddelijke wijsheid tegenover wereldse wijsheid. Dat was en is nog vandaag steeds de adventsstijl van Christus. In die weg en stijl komt het tot een heerlijke verlossing, die uit God is en niet uit of naar de mens. Denkt u hieraan in deze adventsperiode? Komt uw adventsverwachting en uw kerstfeest overeen met de stijl van Gods wijsheid of volgt u het schema van de wereld in deze maand vol glitter en glamour om ons heen?

 

Leven uit wortel van Isaï

Een groot contrast tussen het wereldse woud en de onaanzienlijke wortel van Isaï. Maar tóch vergaat het woud van Assyrië. De Heere kapt al die bomen om zodat er niets van over blijft, Jesaja 10:33-34. En dan zien we dat in de onaanzienlijke wortel van Isaï léven zit! Want uit de stronk komt een rijsje voort. De scheut uit de wortel zal vrucht dragen. Dat betekent dat het volk en koningshuis niet langer een omgehakte boom zijn. Maar de stronk zal weer gaan uitlopen en tot groei en bloei komen! Het leven zit in de wortel en dát leven gaat zich tonen. De komende Messias, Jezus Christus, Hij is dat leven. Hij is de wortel van Isaï. Hij zorgt voor nieuwe groei. Er komt weer een boom met vele takken, waarin ook andere takken geënt zijn en deelhebben aan de saprijke wortel (Rom. 11:17).

 

De wortel als banier

Jesaja profeteert dat door het werk van de Messias deze scheut zal groeien. Het wordt een sterkte boom in kracht en omvang. Jesaja zegt dat de wortel van Isaï zal staan “als een banier van de natiën”. De wortel is nu niet meer onzichtbaar en onbekend. Maar als banier staat Hij midden in de wereld. Dat wil zeggen dat Christus verhoogd is (vgl. Joh. 3:14). Zijn banier staat vast, duidelijk zichtbaar voor de volken. Zijn verhoging is tot heil en zegen van de volken. Christus regeert als HEERE vanuit de hemel over de wereld en zijn kerk. Op de prediking van het ‘Jezus is HEERE’ komen velen uit de volken tot geloof. Ze vinden door het geloof onder deze banier van Christus verlossing en eeuwig heil. De Heere laat door Paulus zien dat dit in de gelovigen uit de heidenen is vervuld. In hen is het wonder van Gods genade en heerlijkheid openbaar geworden. Paulus citeert in Rom. 15:12 onze tekstverzen uit Jes. 11:

Komen zal de wortel van Isaï, en Hij, die opstaat, om over de heidenen te regeren; op Hem zullen de heidenen hopen.

De wortel van Isaï draagt veel vrucht. Dat wil ook zeggen dat de bouw, de bewaring en de toekomst van de kerk gegarandeerd is en vast ligt in Jezus Christus.

 

Heerlijke residentie

Christus regeert nu door zijn Woord en Geest. Door de verkondiging van het evangelie van zijn komst en werk maakt Hij de wereld rijp voor het oordeel bij zijn tweede advent (Jes. 11:4-5). Dat evangelie is de wereld over gegaan en volbrengt nog steeds wat God behaagt. Christus vergadert door het evangelie zijn kerk in deze wereld. Zij is het nieuwe Jeruzalem (Openb. 21:2 en 10). Daar maakt Christus door zijn Geest woning (1 Cor. 3:16; Ef. 2:22). De gemeente is de heerlijkheid van Christus. Omdat Hij zélf haar wortel is en haar vergadert, beschermt en onderhoudt. De kerk is het werk van zijn handen. In deze heerlijke residentie schenkt de wortel van Isaï, de banier van de volken, zijn zegen: eeuwig leven en vrede. Laten we in deze advents- en kerstperiode de heerlijkheid en vreugde in Christus en zijn werk zoeken.

< - - - - - >